Fatih Sahn-ı Semân Eğitim Araştırmaları Merkezi

Medrese Kütüphanesi ve Bibliyografyası

Yazar Adı Soyadı Eser İsmi Yayın Türü Yayın Tarihi Yayın Yeri Yayınevi Dili Kaçıncı Baskı Konu Yayın Detay Link/FSS Kütüpahnesi (Oda No)
Mustafa Şanal Kuruluşundan Ortadan Kaldırılışına Kadar Olan Süre İçerisinde Medreseler Makale 1,999 Milli Eğitim Dergisi,sy. ı43
Mustafa Şanal Osmanlı Devleti'nde Medreselere Ders Programlari, Öğretim Metodu, Ölçme ve Değerlendirme, Öğretimde İhtisaslaşma Bakımından Genel Bir Bakış Makale 2,003 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,c. XIV, sy. 1, s. 149-168
Mustafa Sait Yazıcıoğlu XV ve XVl. Asırlardaki Kelam Eğitiminin Tenkidi Makale 1,98 İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi,sy. 4, s. 285-294.
Mustafa Sait Yazıcıoğlu XV ve XVl. Yüzyıllarda Osmanlı Medreselerinde İlm-i Kelam Öğretimi ve Genel Eğitim İçerisindeki Yeri Makale 1,98 İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi,sy. 4, s. 273-283.
Muzaffer Gökman Fatih Medreseleri Kitap 1,943 İstanbul Ak-ün Matbaası
Mürşide Baykal Süleymaniye Külliyesi Tez (Lisans) 1,952 İstanbul Üniversitesi Lisans tezi,
Nagibullah Haidari Günümüz Afganistan medreselerinde din eğitimi-Ebu Süleyman Medresesi (Darü'l-Ulüm-i Ebu Süleyman) örneği Tez (Yüksek Lisans) 2,016
Necati Aktaş 1206 (1792) tahririne göre İstanbul medreseleri Tez (Yüksek Lisans) 1,986
Necdet Sakaoğlu Osmanlı Eğitim Tarihi Kitap İstanbul: İletişim Yayınlan ,ı993
Necmi Uyanık Modernist İslamcı bir aydının geleneksel eğitim kurumlarına bakışı: Medreseler, tekkeler ve M. Şemseddin Günaltay Tez (Yüksek Lisans) 1,996
Nesibe Feyza Büyükdinç Osmanlı medreselerinde bir öğretim metodu olarak münâzara ve Ahmet Cevdet Paşa'nın Adâb-ı Sedâd adlı eseri Tez (Yüksek Lisans) 2,007
Nesrin Güllüdağ Süleymaniye Medresesinde Eğitim Almış Bazı 16. Yüzyıl Şairleri Makale 2,007 İstanbul TDTKB Süleymaniye Sempozyumu Tebliğleri
Nil Akdeniz San Osmanlılarda Hekimin Eğitimi Makale Tıp Tarihi Araştırmaları,c. Il, sy. 40
Nil Akdeniz San Osmanlı Daruşşifalarına Tayin Edilecek Görevlilerde Aranan Nitelikler Makale İstanbul Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları I,ı995
Nil Akdeniz San Osmanlılarda Tıphanenin Kuruluşuna Kadar Tıp Eğitimi Makale 1,983 Panzehir,ı989, c. I, sy. 4.
Nil Akdeniz San Osmanlılarda Hekim ve Deontolojisi Kitap 1,977 İstanbul ,ı979
Nilüfer Erkul Osmanlı medreselerinde dinler tarihi dersleri ve Mahmut Esad b.Emin Seydişehri Tez (Yüksek Lisans) 2,005
Nimet Taşkıran Tıp Mesleğinde Okumanın Önemi Makale 1,974 Haseki Tıp Bülteni,c. XI- I,sy.4-5,s.369-376
Nural Gündüzalp Osmanlı-Türk Mimari Kültüründe Eğitim Yapıla­ n ve Süleymaniye Medreseleri Makale İstanbul TDTKB Süleymaniye Sempozyumu Tebliğleri
Nuran Yıldırım Süleymaniye Daru'ş-şifası Makale 1,994 İstanbul Dünden Bugüne İstanbulAnsiklopedisi,c. VII.
Omar Kalhussein Halep Hüsrev Paşa Medresesi Tez (Yüksek Lisans) 2,011
Osman Demirci Osmanlı medreselerinde kelam öğretimi (İznik, Bursa, Edirne, İstanbul) Tez (Doktora) 2,012
Osman Demirci Osmanlı Medreselerinde Kelam Öğretimi (İznik, Bursa, Edirne, İstanbul) Tez (Doktora) 2,012
Osman Nuri Ergin İstanbul Tıp Mektepleri, Enstitüleri ve Cemiyet/eri Kitap 1,94 İstanbul İstanbul Üniversitesi ,No: ı 7
Pınar Kayaalp Aktan Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın Hastaneleri: 16. Asır Osmanlı Toplumunda Sağlık Hizmetleri Konusunda İki Değişik Yaklaşım Makale 2,007 İstanbul TDTKB Türkçe Süleymaniye Sempozyumu Tebliğleri
R. C Repp The Mufti of/stanbul: A Study in the Development of the Ottoman Leanıed Hierarchy Makale 1,99 Londra Londra: Ithaca Press,ı986
Remziye Beksaç İstanbul' da Kanuni Sultan Süleyman Medreseleri ve Onu Alakadar Eden Müesseseler Tez (Lisans) 1,937 İstanbul Üniversitesi Lisans tezi,118/33
Rernziye Okkar Geçmişten Günümüze Süleymaniye'nin Kültür ve Medeniyetimize Katkılari Makale 2,007 İstanbul Süleymaniye Sempozyumu Tebliğleri
Sabahattin Bala Bir eğitim kurumu olarak Şark Medreseleri: Mardin yöresi örneği Tez (Yüksek Lisans) 2,012
Sacide Ünlü Sırat-ı Müstakim ve Sebilü'r-Reşad dergilerine göre medrese eğitiminde gelişmeler: 1908-1920 Tez (Yüksek Lisans) 1,997
Sadık Eraslan Şeyhülislamlık kurumu ve Ceride-i İlmiye Tez (Yüksek Lisans) 1,989
Salim Aydüz Süleymaniye Tıp Medresesi ve Osmanlı Tıp Tarihindeki Yeri Makale 2,007 İstanbul TDTKB Türkçe Süleymaniye Sempozyumu Tebliğleri
Selami Sönmez Anadolu'daki Selçuklular ve Beylikler Dönemi medreseleri Tez (Doktora) 1,992
Semavi Eyice Fatih Camii ve Külliyesi Makale 1,995 İslam Ansiklopedisi,cilt: 12, sayfa: 244-249.
Serdar Şengül Bilgi, toplum, iktidar: Osmanlı ve Cumhuriyet modernleşmesi ile karşılaşma sürecinde Doğu medreseleri Tez (Doktora) 2,008
Server Bayındır Süleymaniye Medreselerinde Fıkıh Eğitimi Makale 2,007 İstanbul TDTKB Türkçe Süleymaniye Sempozyumu Tebliğleri
Shahrouz Aghatabai Türkmen mektep ve medrese tahsilinde okutulan bir eser: Revnaku'l-İslam Tez (Yüksek Lisans) 2,014
Sultan ŞİMŞEK Sahn-ı Semân Tetimme Medreseleri’nde Arap Belâgatının Öğretimi ve Sekkâkî’nin Miftahu’l-Ulûm Adlı Eseri Kitap
Süheyl Unver Süleymaniye Daruşşifasında Fenn-i Teşrihi Tahsil Eden Cerrahlardan Biri Hakkında Makale 1,942 Türk Tıp Tarihi Arşivi,c. V, sy. 19-20, s. 37-38.
Süheyl Unver Süleymaniye Külliyesinde Daruşşifa, Tıp Medresesi ve Daru'l-akiikire Dair Makale 1,942 Vakıflar Dergisi,c. IL Ünver, Süheyl, Fatih Devri İlim, Sanat ve İçtimai Tekamül Hamlelerine Umumi Nazar, İstanbul, 1953.
Süheyl Unver İlim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan Mehmed, İstanbul, 1953. Ünver, Süheyl, İstanbul Üniversitesi Tarihine Başlangıç: Fatih, Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı 1,946 İstanbul İstanbul Üniversitesi
Süleyman Mollaibrahimoğlu Muhteşem Süleymaniye Kitap 1,991 İstanbul ,ı991
Süleyman Uysal Osmanlı kuruluş dönemi eğitim yatırımları ve politikaları: Bursa Edirne ve Gelibolu medreseleri örneği Tez (Yüksek Lisans) 2,017
Tahsin Özcan Osmanlı Devleti'nde Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı Makale 1,999 İstanbul Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi
Tuba Kurt Osmanlı medrese eğitiminde felsefe Tez (Yüksek Lisans) 2,016
Tuncay Zorlu ‘Klasik Osmanlı Eğitim Sisteminin İki Büyük Temsilcisi: Fatih ve Süleymaniye Medreseleri' Makale 2,008 Talid, Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi,Cilt 6, Sayı 12, 2008, 611-628
Tuncay Zorlu Süleymaniye Tıp Medresesi I Makale 2,002 İstanbul İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını,s. 79-122.
Tuncay Zorlu Süleymaniye Tıp Medresesi II Makale 2,002 İstanbul İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını,s. 65-98.
Tuncay Zorlu The Medical Medrese of Süleymaniye Makale 2,001 İstanbul IRCICA s. 63-87.
Ubeydullah Pilatin Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren geleneksel eğitim kurumları(Medreseler) üzerine bir araştırma (Batman, Diyarbakır ve Siirt örneği) Tez (Yüksek Lisans) 2,011
Uğur Tanyeli Süleymaniye Külliyesi Konusunda Bilinenlere Bir Katkı, Tarih ve Toplum Makale ,c. XV, sy. 87
Uğur Erman Siirt medreselerinde Arapça dil eğitimi Tez (Yüksek Lisans) 2,013
Yasemin Kaçar Bahri Memluk Devleti'nin eğitim istemi ve medreseler (1250-1382) Tez (Yüksek Lisans) 2,006
Yasin Yılmaz Süleymaniye Daruşşifası ve Tıp Medresesi Makale 2,006 stanbul Biofarma Osmanlılarda Sağlık I, C. Yılmaz ve N. Yılmaz (eds.),s. 285-298.
Yasin Yılmaz Osmanli Örgun Egitimi ve Suleymaniye medreselerinde Muderrisler Makale 2,005 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Yasin Yılmaz Kanuni Vakfiyesi ve Süleymaniye Külliyesi Tez (Doktora) 2,002 Ankara Üniversitesi Doktora tezi,
Yavuz Erden Tanzimat sonrası Kütahya Medreseleri (1839-1924) Tez (Yüksek Lisans) 2,015
Yaşar Sarıkaya Osmanlı Medreselerinde Akl-i İlimleri İcmali Meselesi Üzerine Bazı Mülahazalar Makale 1,999 İstanbul IRCICA Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi,Hidayet Yavuz Nuhoğlu (der.) 200ı, s. ı45-ı58.
Yaşar Sarikaya Osmanlı Medreselerinin Gerilemesi Meselesi: Eleştirel Bir Değerlendirme Denemesi Makale 1,999 İstanbul İslam Araştırmalari Dergisi,sy. 3, s. 23-39.
Yaşar Sarikaya Medreseler ve Modernleşme Kitap İstanbul İz Yayıncılık ,ı997
Yaşar Ertaş XV. yüzyıl eğitim ve bilim çalışmaları bağlamında Akkoyunlu medreseleri Tez (Yüksek Lisans) 2,016
Yekta Demiralp Erken Dönem Osmarılı Medreselerinde Dersane Mekanının Yeri ve Mimari Özellikleri Makale 2,001 E]OS c. IV, sy. ı3, s. ı-ı9. (M. Kiel, N. Landman ve H. Theurıissen (eds.), Proceedings of the ıııh International Congress ofTurkish Art, Utrecht-The Netherlands, August 23-28, 1999).
Zafer Karademir Osmanlı döneminde medreseli olayları Tez (Yüksek Lisans) 2,008
Zeki Salih Zengin II. Meşrutiyet döneminde medreselerin ıslahı hareketleri ve din eğitimi (1908-1918) Tez (Doktora) 1,993
Zeycan Güven Osmanlı Medreseleri (XV-XVI. Yüzyıllar) Tez (Lisans) 1,996 Ankara Üniversitesi
Ömer Özyılmaz Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları Kitap 2,002 Ankara
Ömer Lütfi Barkan Süleymaniye Camii ve imareti Tesislerine Ait Yıllık Bir Muhasebe Bilançosu, 993/994 (1585/1586), Makale 1,971 İstanbul Vakıflar Dergisi Türkçe Makale, Mustafa Armağan (haz.),sy. 9, s. 127.
Ömer Lütfi Barkan Süleymaniye Camii ve İnşaatı (1550-1557) Kitap 1,972 Ankara TTK Türkçe C. I
Ömer Lütfi Barkan Süleymaniye Camii ve İnşaatı (1550-1557): İnşaata Ait Emir ve Fermanlar Kitap 1,979 Ankara TTK Türkçe C.II
Şehabeddin Tekindağ Medrese Dönemi, Cumhuriyetin 50. Yılında İstanbul Üniversitesi 1973 Makale 1,973 İstanbul İstanbul Üniversitesi
Şerafettin Yaltkaya Tarızimattan Evvel ve Sonra Medreseler Makale 1,999 İstanbul MEB Tanzimat I,
Şerifa Özkan Medrese tâbirinin ilk defa ortaya çıkışı, selçuklular zamanında medreselerin kuruluş sebebleri ve medrese eğitimi Tez (Yüksek Lisans) 2,007
Şirin Gül Sahn-ı Seman Medreselerinden Günümüz Fıkıh Eğitimine Bir Köprü Makale 2,012 Sempozyum,
Şükran Fazlıoğlu “Osmanlı Medrese Müfredatına Dair Çalışmalar: Nereden Nereye?” Makale 2,008 Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi,cilt: VI, sayı: 12 [Türk Eğitim Tarihi], s. 593-610.
(Osman Şevki) Uludağ Beş Buçuk Asırlık Türk Tababeti Tarihi, (İnceleme ve Dipnotların Yazan ve Yeni Harflerle Sadeleştiren İlter Uzel) Kitap 1,991 Ankara Kültür Bakanlığı Yayını
(Osman Şevki) Uludağ Tarihimizde İki Tıphane Vardır Makale 1,905 Tıp Dünyası, c. VIII.
A. Hadi Adanalı Osmanlı Medreselerinde Tartışma Metodolojisi, Makale 1,999 İstanbul Türkçe
A. Himmet Berki Osmanlılarda Ulüm ve Maarif- Süleymaniye Külliyesi Tıp Medresesi Makale 1,905 Hilal Mecmuası,c. I, sy. 3, s. 5-7,32.
Abdulbak Adnan Adıvar Osmanlı Türklerinde İlim Kitap 1,982 İstanbul Remzi Kitabevi Türkçe 4
Abdulkuddüs Bingöl Osmanlı Dünyasında Mantık Bilimi ve Eğitimi Makale 1,999 İstanbul Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi,Hidayet Yavuz Nuhoğlu (der.). İstanbul: IRCICA, 2001, s. 63-74.
Abdurehemu Wubuli Doğu Türkistan Medreselerinde İslam düşüncesi -Sûfî Allahyar'ın Sebatü'l - Âcizin adlı eseri ekseninde inceleme Tez (Yüksek Lisans) 2,015
Abdurrahman Atçıl The formation on the Ottoman Learned class and legal scholarship:(1300-1600) Kitap 2,01 Chicago The University of Chicago İngilizce
Abdurrahman Kardaş Medrese öğrencilerinin eğitimsel tercihlerine ilişkin bir araştırma -Batman İli örneği- Tez (Yüksek Lisans) 2,015
Abdülhamit Dündar Selçuklular Devri Bağdat medreseleri: İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Medresesi örneği Tez (Yüksek Lisans) 2,012
Abdülsamet Kaya Medrese Kökenli İmamlar ile İlahiyat Fakültesi Mezunu İmamların Din Anlayışlarının Karşılaştırmalı Analizi: Diyarbakır Örneği Tez (Yüksek Lisans) 2,017
Adem Köseoğlu Medrese eğitiminden modern eğitime geçişte halka yöneliş Tez (Yüksek Lisans) 2,007
Ahmet Gül Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim ve Bunlar Arasında Daru'l- Hadislerin Yeri Kitap 1,997 Ankara Türk Tarih Kurumu
Ahmet Aydın Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun ilanının arefesinde medrese-mektep bağlamında din eğitimi tartışmaları (1920-1924) Tez (Yüksek Lisans) 2,015
Ahmet Beken İlk kuruluş dönemlerinde medreselerde dinî ilimlerin öğretimi: Nizâmiye ve Müstansıriyye örnekleri Tez (Yüksek Lisans) 2,014
Ahmet Dağlı 19. yy. Adapazarı-Kocaeli bölgesi medrese ve tekke-zaviyeleri Tez (Yüksek Lisans) 2,002
Ahmet Gül Osmanlı medreselerinde eğitim-öğretim ve bunların arasında Darü'l-hadislerin yeri Tez (Yüksek Lisans) 1,989
Ahmet Ulusoy Kuruluşundan 17. yüzyıla kadar Osmanlı medreselerinde eğitim-öğretim faaliyetleri Tez (Yüksek Lisans) 2,007
Ali Mehmedov Bulgaristan Şumnu'daki Medresetü'n-Nüvvab'ın İslâm din eğitimi tarihindeki yeri Tez (Yüksek Lisans) 2,011
Ali Haydar Bayat Osmanlı Devleti'nde Hekimbaşılık Kurumu ve Hekimbaşılar Kitap 1,999 Ankara Atatürk Yüksek Kurumu Türkçe
Atilla Bir Süleymaniye Güneş Saati/Süleymaniye Külliyesinde Su Dağıtım Şebekesi Makale 2,007 İstanbul TDTKB Süleymaniye Sempozyumu Tebliğleri,622 TALİD, 6(12), 2008, T. Zorlu.
Aykut Kazancıgil Fatih Devri ilim Hayati İçinde Tıp Eğitimi Makale İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınlan İBB İstanbul Armağanı 1: Fetih ve Fatih ,ı995, s. 265-272
Aykut Kazancıgil XIX Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Anatomi (Şanizade-Bianchi) Kitap İstanbul: Özel Yayınlar, ı991
Aylin Engin Ayasofya Külliyesi ve Fatih Medresesi Tez (Yüksek Lisans) 1,995 Yıldız Teknik Üniversitesi
Aysel Dablan Osmanlı Medreselerinde tasavvuf Tez (Yüksek Lisans) 2,01
Ayşe Zişan Furat XV. ve XVI. yy.'larda Fatih ve Süleymaniye medreselerinde verilen din eğitiminin karşılaştırmalı bir incelemesi Tez (Yüksek Lisans) 2,004
Ayşe Zişan Furat XV. Ve XVI. YY'larda Fatih ve Süleymaniye Medreseleri'nde Verilen Din Eğitiminin Karşılaştırmalı Bir incelemesi, Tez (Yüksek Lisans) 2,004 İstanbul Üniversitesi
Ayşe Zişan Furat “XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı medreselerinde eğitim : (Sahn ve Süleymaniye Medreseleri dönemi).” Kitap (Edisyon)
Bedi N. Şehsüvaroğlu İstanbul Hastahanelerinin Tarihçesi Makale 1,967 İstanbul İstanbul İl Yıllığı,
Bedi N. Şehsüvaroğlu Türk Tıp Tarihi Kitap 1,984 Bursa TAŞ Kitapçılık-Yayıncılık ,s. 82
Betül Can Fatih Döneminden Tanzimata kadar Osmanlı medreselerinde Arapça öğretimi Tez (Yüksek Lisans) 2,009
Bilge Kaya Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ve Başbakanlık Arşiv Belgelerinde Sü- leymaniye Makale 2,007 İstanbul Türkçe Süleymaniye Sempozywnu Tebliğleri
Cahid Baltacı Fatih Devri ilim Hayatı ve Sahn-ı Seman Medreseleri Makale 1,995 İstanbul İBB Türkçe Makale, Mustafa Armağan (haz.),s. 237-252.
Cahid Baltacı Osmanlı Eğitim Sistemi, Osmanlı Ansiklopedisi Makale 1,993 İstanbul Ağaç Yayıncılık Türkçe s.9-145.
Cahid Baltacı XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, I-II Kitap 2,005 İstanbul İFAV Türkçe
Caner Arabacı 1900-1924 yılları arası Konya medreseleri Tez (Doktora) 1,996
Cevat İzgi Osmanlı Medreselerinde Riyazi ve Tabii İlimlerin Eğitimi Tez (Doktora) 1,994 İstanbul Üniversitesi
Cevat İzgi Osmanlı Medreselerinde İlim, I-II, Kitap 1,997 İstanbul İz Yayıncılık
Doğan Kuban Süleymaniye Külliyesi Makale İstanbul Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,ı994, c. VII, s. Io2
Dursun Dilek Türkiye Selçukluları devrinde Konya medreseleri Tez (Yüksek Lisans) 1,994
E. Hakkı Ayverdi Fatih Devri Mimari Eserleri Kitap 1,953 İstanbul Türkçe
E. Hakkı Ayverdi Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri Kitap 1,974 İstanbul Türkçe
Ekmeleddin İhsanoğlu Fatih Külliyesi Medreseleri Ne Değildi? Tarih Yazıcılığı Bakımından Tenkit ve Değerlendirme Denemesi Makale 1,995 İstanbul İBB İstanbul Armağanı 1: Fetih ve Fatih, Mustafa Armağan (haz.),s. 105-136. (Bu çalışmanın yayınlandığı diğer çalışmalar için bkz. Büyük Cihaddan Frenk Fodulluğuna, İstanbul: İletişim Yayınlan, 1996, s. 39-84; Osmanlılar ve Bilim, İstanbul, 2003, s. 45-97).
Ekmeleddin İhsanoğlu Osmanlı Eğitim ve Bilim Müesseseleri Makale 1,998 İstanbul IRCICA Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi,c. II,s. 223-361.
Ekmeleddin İhsanoğlu Osmanlı Medrese Geleneğinin Doğuşu Makale 2,002 Belleten,c. LXVI, sy. 247, s. 849-904.
Ekmeleddin İhsanoğlu Osmanlı Medrese Tarihçiliğinin İlk Safhası (1916-1965): Keşif ve Tasariama Dönemi Makale 2 Belleten,c. LXIV, sy. 240, s. 541-582.
Ekmeleddin İhsanoğlu The Initial Stage of Historiography of Ottoman Medreses (l916-1965) Makale 2 Archivum Ottomanicum,sy. 18, s. 41-85.
Ekmeleddin İhsanoğlu Osmanlı İmparatorluğu'nda Klasik Bilim Geleneğinin Tarihçesi Makale 2,002 Ankara Türkler,c. XI, s. 155-17 4
Ekrem Demirli Osmanlı Düşüncesinin Ufku İmtizaç Devrinin Sorunlarıyla Malul Bir Düşünce Hayatı:Kemalpaşazâde’nin Mahiyetler Risalesi ve Öteki Risaleleri Üzerine Mülahazalar Makale 2,017 İstanbul “Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu” Tebliğ,sç 235-245.
Ekrem Bulut Sırât-ı Müstakîm ve Sebilürreşad dergilerinde yayımlanan makaleler bağlamında Son Dönem Osmanlı medreseleri ve Islâh-ı Medâris hakkındaki düşünceler Tez (Yüksek Lisans) 2,011
Elif Ay 1908-1914 yıllarında mekteplilerin medreseye yönelik bakışı (değerlendirmeleri) Tez (Yüksek Lisans) 2,002
Esin Kahya Bilimin Işığında Osmanlıdan Günümüze Tıp ve Sağlık Kuruluşlan Kitap 2 Ankara
Esin Kahya Medicine in the Ottoman Empire Makale 1,997 İstanbul
Esma Çelik Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na kadar Türkiye'de medreseler (1920-1924) Tez (Yüksek Lisans) 2
Esma Mezit Bosna Hersek'te medreselerde örgün din eğitimi: Mostar Karadjoz - Begova Medresesi örneği Tez (Yüksek Lisans) 2,015
Fahrettin Kerim Gökay Tıp Tarihimizde Medrese ve Üniversitelerde Tıp Fakültelerinin Kuruluş ve Gelişmeleriyle Geçirdikleri Bunalımlar Üzerinde İncelemeler Makale 1,982 İstanbul Tıp Dünyası,c. LV, sy. 3-4,s81-87.
Fahrettin Kerim Gökay Tıp Tarihimizde Medrese ve Üniversitelerde Tıp Fakültelerinin Kuruluş ve Gelişmeleriyle Geçirdikleri Bunalımlar Üzerinde İncelemeler Makale 1,982 İstanbul Tıp Dünyası,c. LV, sy. 5-6,s. ı29-ı37.
Fahrettin Kerim Gökay Tıp Tarihimizde Medrese ve Üniversitelerde Tıp Fakültelerinin Kuruluş ve Gelişmeleriyle Geçirdikleri Bunalımlar Üzerinde İncelemeler Makale 1,982 İstanbul Tıp Dünyası,c. LV, sy., s. 178-187.
Fahrettin Kerim Gökay Tıp Tarihimizde Medrese ve Üniversitelerde Tıp Fakültelerinin Kuruluş ve Gelişmeleriyle Geçirdikleri Bunalımlar Üzerinde İncelemeler Makale 1,982 İstanbul Tıp Dünyası,
Fahri Unan Bir Alimin Hayat Hikayesi ve Klasik Osmanlı Eğitim Sistemi Üzerine Makale 1,997 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM),sy. 8, s. 365-391
Fahri Unan Fatih Külliyesi Darüşşifası ve Tıp Öğretimi, Prof Dr. Bayram Kodaman'a Armağan Makale 1,993 Samsun ,s. 307-3ı6.
Fahri Unan İstanbul' daki Selaatin Manzumelerinin İlk Örneği: Fatih Külliyesi Makale 1,958 İstanbul III. Uluslararası İstanbul'un Fethi Konferansı (Yeniden Fetih ve Fatih)'na sunulan tebliğ
Fahri Unan İstanbul'un Fethi, Fatih Külliyesi ve imparatorluk Makale 1,999 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi [Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Özel Sayısı],s. 83-91.
Fahri Unan Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi Tez (Doktora) 1,993 Hacettepe Üniversitesi
Fahri Unan Medreseler ve Osmanlı Merkezi Yönetimi Makale 2,004 Koomduk İlimder’u malı 1 Sosyal Bilimler Dergisi (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi) ,sy. 9, s. 1 -7.
Fahri Unan Medrese-Yöntem İlişkileri ve Osmanlı Medreselerinin ilmi Performansı Meselesi Makale 1,993 Ankara VII. Osmanlı Sempozyumu (Söğüt, Eylül ı992),s. ı3-23. 626 TALİD, 6(12), 2008, T. Zorlu
Fahri Unan Official Ottoman Ideology and its Institutions in the XV and XVI. Centuries: Fatih Medresesi Makale 1,997 Tarih Araştırmaları Dergisi,sy. 29, s. 207-215
Fahri Unan Osmanlı İlmiye Tarikinde Payeli Tayinler Yahut Devlette Kazanç Kapısı Makale 1,998 Belleten,c. LXII, sy. 233.
Fahri Unan Osmanlı Medrese Uleması: ilim Anlayışı ve İlmi Verim Makale 2,003 Koomduk İlimder Sosyal Bilimler Dergisi (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi),sy.5,s. 14-33.
Fahri Unan Osmanlı Medreselerinde Din Eğitimi ve Öğretimi Makale 1,999 Ankara Cumhuriyetin 75. Yılmda Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu ( 4-6 Aralık 1998,- İzmir),s. 181-193.
Fahri Unan Osmanlı Medreselerinde Eğitim Üzerine Yapılmiş Çalışmalara Dair Bir Bibliyografya Denemesi Makale 2,005 Divan: İlmi Araştirmalar Dergisi,c. I, sy. 18, s. 79-114.
Fahri Unan Osmanlı Medreselerinde ilmi Verimi ve İlim Anlayışını Etkileyen Amiller Makale 1,999 Türkiye Günlüğü,sy. 58, s. 95-105.
Fahri Unan Osmanlı Medreselerinde Ulemanın Sosyal Tabanı ve Bunun ilmi Verim Üzerindeki Etkisi Üzerine Bazı Düşünceler Makale 2 Ankara XII. Türk Tarih Kongresi Bildirilen, (Ankara, 12-16 Eylül 1994),c. III, s. 669-676.
Fahri Unan Osmanlı Medreselerinin ilmi Performansı Üzerine Bazı Düşünceler Makale
Fahri Unan Osmanlilarda Medrese Eğitimi Kitap 1,999 Ankara Yeni Türkiye Yayınları Yeni Türkiye,c. V, s. 140-160.
Fahri Unan Taşköprülüzade'nin Kaleminden XVI. Yüzyılın ilim ve Alim Anlayışı Makale 1,997 İstanbul Osmanlı Araştırmaları,s. 149-264.
Fahri Unan The Ottoman Ulema: Their Understanding of Knowledge and Scholarly Contributions, The Turks 3, Ottomans, H. Celal Güzel, C. Cem Oğuz ve Osman Karatay (eds.) Makale 2,002 Ankara ,s. 841-850.
Fahri Unan XV ve XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Yönetim Kadernesi İçerisinde Ebussu- ud Efendi Ailesi Makale 1,905 Türk Yurdu,c. Xl, sy. 50, s. 25-29.
Fahri Unan XVI. Yüzyıl Ulemasından Nev'i Efendi'ye Göre Osmanlilarda ilim ve Alim Anlayışı Makale 2 Konya Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi (7-9 Nisanl999, Konya),s. 257-266.
Fahri Unan Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi Kitap 2,003 Ankara TTK
Fahri Unan Kuruluşundan Günümüze Fatih Külliyesi Tez (Doktora) 1,993
Fatih Menderes Bilgili Nizamiye medreselerinin ilk dönemlerinde dini eğitim ve öğretim Tez (Yüksek Lisans) 1,998
Feridun Akozan Süleymaniye-Fatih Külliyeleri, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı Makale 1,988 İstanbul Türkçe Edisyon(Zeki Sönmez),
Fevzi Gününç Türk Kültür ve Medeniyet Tarihinde Fatih Külliyesi Hazire 1-2-3 Kitap 2,007 İstanbul
G. Gönül Cantay Daruşşifalar Kervansaraylar Makale 1,988 İstanbul Mimar Sinan'ın Yaşadığı Çağ ve Eserleri
G. Gönül Cantay Sinan Külliyelerinde Daruşşifa Planlaması Makale 1,988 İstanbul Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı sy. 2, s. 33-40.
G. Gönül Cantay Süleymaniye Tıp Medresesi ve Şifahanesi Makale 1,984 Kaynaklar,
G. Gönül Cantay Anadolu Türk Mimarisinde Daruşşifalarin Gelişmesi Tez (Doçentlik) 1,982 İstanbul Üniversitesi Doçentlik tezi,
Gülru Neciboğlu-Kafadar The Süleymaniye Complex in İstanbul: An lnterpretation, Muqarnas Makale ,ı985, c. III, s. 92-117.
Gülten Dinç Süleymaniye Külliyesi: A Historically Important Medical, Scientific, and Cultural Center, Histarical Library Makale 1,995 Neurosurgery c. LVI, sy. 2, s. 4004-4009
Gürbüz Akbulut Osmanlı medreseleri (1453-1656)'nin ders programları ve Katip Çelebi'nin bu konudaki düşünceleri Tez (Yüksek Lisans) 2,002
Hacı Aktaş Fatih Dönemi İstanbul medreseleri ve faaliyetleri Tez (Yüksek Lisans) 2,001
Halim Baki Kunter Fatih Daruşşifası Makale 1,962 Diyanet Dergisi,
Harun Yılmaz Zengîler ve Eyyûbîler Döneminde Dımaşk'ta medrese: 1154-1260 Tez (Doktora) 2,014
Harun Yılmaz Zengîler ve Eyyûbîler Döneminde Dımaşk’ta “Medrese” (1154-1260) Tez (Doktora) 2,014
Hasan Akgündüz Teşkilat ve İdare Bakımindan Osmanlı Medrese Sistemi: Klasik Dönem Makale 1,992 İstanbul Türkçe Türk Dünyası Araştırmaları,s. 85-92.
Hasan Akgündüz Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi: Amaç, Yapı, İşleyiş Kitap 1,997 İstanbul Ulusal Türkçe Kitap,
Hasan Akgündüz Teşkilat ve idare bakımından Osmanlı medrese sistemi (klasik dönem) Tez (Doktora) 1,989
Hasan Yıldız Dârü'l-Hilâfeti'l-Aliyye Medresesi'nde eğitim ve öğretim Tez (Doktora) 2,017
Hasan Yıldız Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi’nde Eğitim ve Öğretim Tez (Doktora) 2,017
Hayri Akın Tanzimat Dönemi medrese ve mekteplerinde din eğitimi ve öğretimi Tez (Yüksek Lisans) 1,996
Hulusi Lekesiz Osmanlı İlim Zihniyeti: Teşekkülü, Gelişmesi ve Çözülmesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi' Makale 1,991 Turk Yurdu,c. XI, sy. 49, s. 2ı-3ı
Hulusi Lekesiz Osmanlı ilmi Zihniyetinde Değişme (Teşekkül-Değişme-Çözülme: XV-XVII. Yüzyıllar) Tez (Yüksek Lisans) Hacettepe üniversitesi ,ı989
Hüseyin Atay Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programlan ve İcazetnameler Makale 1,981 İstanbul Türkçe Vakıflar Dergisi,sy. 13, s. 171-235.
Hüseyin Atay Medreselerin Islahatı Makale 1,981 Türkçe Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,1981, c.XJCV,s. 1-43.
Hüseyin Atay Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi Kitap 1,983 İstanbul Dergah Yayınları Türkçe
Hüseyin Kutlu Fatih Camii ve Fatih Kulliyesi - Medreseler, Türbeler, Kütüphâne, Dârü'l Kurrâ, Tabhâne, Hazîre Kitap (Edisyon) İBB Kultur A.Ş
İbrahim Aşlamacı Pakistan medreselerine model olarak imam hatip liseleri Tez (Doktora) 2,013
İbrahim Aydoğdu 185 numaralı deftere göre İstanbul medreseleri nüfus (1844) Tez (Yüksek Lisans) 2,015
İbrahim Kutlu XIX. yüzyılın ilk yarısında Konya medreseleri Tez (Doktora) 1,992
İbrahim Aşlamacı Pakistan Medreselerine Model Olarak İmam Hatip Liseleri Tez (Doktora) 2,013
İhsan Fazlıoğlu Semfuliye'den Süleymaniye'ye: Bir Külli'yeyi Mümkün Kılan Nazari Hikmet Makale 2,007 İstanbul TDTKB Süleymaniye Sempozyumu Tebliğleri
İlhami Yurdakul Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilâtı'nın (Bâb'ı Meşihat) yenileşme süreci (1826-1878) Tez (Doktora) 2,004
İlhan Tekeli Osmanlı İmparatorluğu'nda Eğitim ve Bilgi Üretim Siste- minin Oluşumu ve Dönüşümü Kitap 1,993 Ankara TTK
İmran Çelik Medreseler İle İlahiyat Fakültelerinde Fıkıh İlminin Eğitim ve Öğretimi, Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler” (Uluslararası Sempozyum): 29 Haziran - 1 Temmuz 2012, Islamic Sciences at the Crossroad of Madrasah and Theology (International Symposium): 29 June – 1 July 2012, Makale 2,013 cilt: I, s. 733-748.
İsmail Erünsal “Fatih Kütüphanesi” Makale 1,995 İslam Ansiklopedisi,cilt: 12, sayfa: 250
İsmail Maden XVI. Asır da Osmanlı Medreselerinde Eğitim Öğretim Tez (Yüksek Lisans) Uludağ Üniversitesi ,ı983
İsmail Dede Sebilürreşad Dergisinde medrese öğrencilerinin medreseyi değerlendirmeleri Tez (Yüksek Lisans) 2,006
İsmail Hakkı Uzun Çarşılı Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı Kitap
İsmet Binnark İstanbul, Fatih, Fetih ve Fatih Devri Hakkında Yazılmış Kitaplar Bibliyografyası Kitap 1,977 İstanbul İstanbul Fetih Cemiyeti
Jawad Siddiqi Nizamiye Medreseleri: Eğitim Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi Tez (Doktora) 2,012
Kayhan Bayram Klasik medreselerin kurumsal yapısı (Tillo Medresesi örneği) Tez (Yüksek Lisans) 2,014
Kazım İsmail Gürkan Süleymaniye Darulşşifası Kitap (Edisyon) 1,97 Ankara Kanun! Armağanı ,s. 266
Kenan Yakupoğlu Osmanlı Medrese Eğitimi ve Felsefesi Tez (Doktora) 1,996 Marmara Üniversitesi
Kenan Yakupoğlu Osmanlı medrese eğitimi ve felsefesi Tez (Doktora) 1,996
Kishimjan Eshenkulova Timurlular Devri medrese eğitimi ve Ulum el-Eva'il (matematik, astronomi, tıp) Tez (Yüksek Lisans) 2,001
Madeline Zilfi The Ilmiye Registers and the Ottoman Medrese System Prior to the Tanzimat Kitap 1,983 Calleetion Turcica,sy. 2, s. 309-327.
Mefail Hızlı Anadolu'daki Osmanlı Medreseleri: Bir İcmal Makale 2,004 Türkiye Araştırmalan Literatür Dergisi,c. II, sy. 4, s. 371-409
Mefail Hızlı Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler Makale 2,008 Bursa
Mefail Hızlı Osmanlı Klasik Döneminde Medrese Makale 2,002 Ankara Türkler,c. XI, s. 426-435.
Mefail Hızlı XVI. asır Bursa medreseleri Tez (Yüksek Lisans) 1,986
Mefail Hızlı Bursa mahkeme sicillerine göre XIV-XVI. yüzyıllarda Bursa medreseleri / Tez (Doktora) 1,992
Mehdin Çiftçi Süleymaniye Dârülhadisi [XVI-XVII. Asırlar] Kitap 2,013 İstanbul Kitabevi Yayınları, Kitap,
Mehmet Aydın Osmanlı Medreselerinde Tarih-i Edyan Dersleri Makale 1,999 İstanbul IRCICA Türkçe Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğleri,, s. 169-174.
Mehmet İpşirli Medrese Makale 2,002 İstanbul TDV İslam Ansşklopedisi,
Mehmet İpşirli Fatih Medreseleri Makale 1,994 Tarih ve Medeniyet İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,sy. 3, s. 26-29
Mehmet Sağlam Medrese Education and Architecture in the Political Cantext of the ı ı ıh_ ı6ıh Centuries Anatolia Tez (Yüksek Lisans) 2 ODTÜ Yüksek Lisans tezi,
Mehmet Kartal Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki din eğitimi kurumları 'Medrese örneği' Tez (Yüksek Lisans) 2,002
Mehmet Köroğlu Nizamiye medreselerinin icra ettiği fonksiyon ve etkilediği coğrafya Tez (Yüksek Lisans) 2,006
Mehmet Halit Akdemir Siirt ilinde medrese olgusuna sosyolojik bir yaklaşım Tez (Yüksek Lisans) 2,016
Mesut Kaya Osmanlı’da Entelektüel Dinamizm ve Hâşiye Yazıcılığı: Taşköprîzâde’nin Keşşâf Hâşiyesi Örneği “Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu” Makale 2,008 İstanbul Türkçe ,s. 59-83
Mevlüt Çam 16. yüzyıl Osmanlı Dönemi Arapça vakfiyeler ve Osmanlı sisteminde eğitim (Saraybosna Hüsrev Bey ve Edirne Sultan II. Selim medreseleri örneğinde) Tez (Yüksek Lisans) 2,016
Muhittin Eliaçık Medreselerde Okutulan Manzum Ders Kitapları Makale 2,013 Medrese ve İlahiyat Kavşağında İslâmî İlimler (Uluslararası Sempozyum): 29 Haziran - 1 Temmuz 2012 = Islamic Sciences at the Crossroad of Madrasah and Theology (International Symposium): 29 June – 1 July 2012,cilt: II, s. 539-546
Murat Çelik Osmanlı medreseleri ile Avrupa üniversitelerinin işleyişleri bakımından mukayesesi: 1450-1600 Tez (Doktora) 2,015
Murat Tarhan Osmanlı medrese sistemi içerisinde Çankırı medreseleri ve müderrisleri Tez (Yüksek Lisans) 2,012
Mustafa Aksoy Süleymaniye Camii ve Külliyesindeki Damgaların Tarihi Kaynakları Makale 2,007 İstanbul TDTKB Türkçe Süleymaniye Sempozyumu Tebliğleri
Mustafa Bilge İlk Osmanlı Medreseleri Kitap 1,984 İstanbul İstanbul Üniversitesi